Vietnes sadaļas

     

Sugu aizsardzība

Sēnes Latvijas Sarkanajā grāmatā
 
Sarkanā Grāmata 0. kategorija 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija
 
1. kategorija - izzūdošās sugas
 
Sugas, kurām sastopamība samazinājusies jau tik kritiski, ka, neveicot sevišķus pasākumus, sugai draud iznīkšana
 

Oficiālā definīcija: izzūdošās sugas - sugas, kurām draud iznīkšana, tās ir ļoti retas, jo to skaits jau samazinājies līdz kritiskai robežai un to
turpmākā eksistence nav iespējama bez sevišķu pasākumu veikšanas; tām nepieciešama īpaša valsts aizsardzība likumdošanas veidā.

 

Latīniskais nosaukums

Latviskais nosaukums

MK noteik.

senes.lv+fungi.lv Mikologu b-ba

Boletus erythropus Fr.

Pārslainā beka

+  !  |

Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk

Nošķeltā dižvālene

+  !  

Geastrum pectinatum Pers.

Sekstainā zemeszvaigzne

+  !  }

Geastrum triplex Jungh.

Biezstaru zemeszvaigzne

+  !  

Gomphus clavatus (Pers.:Fr.) S.F.Gray

Violetais cūkausis

+  !  

Macrolepiota puellaris (Fr.) Mos.

Meiteņu dižsardzene

+  |  |

Porphyrellus pseudoscaber (Secr.) Sing.

Raupjā tumšbeka

+  !  |

Rhodotus palmatus (Bull.:Fr.) Maire

Vēdekļa sārtaine

+  !  !

Strobilomyces floccopus (Vahl:Fr.) P.Karst.

Melnā zvīņbeka

+  |  )

Tremiscus helvelloides (DC.:Fr.) Donk

Rumpuču skrimslene

+  ! {  }

Xerocomus parasiticus (Bull.:Fr.) Quél.

Parazītiskā samtbeka

+  |  |

Xerocomus rubellus (Krombh.) Mos.

Sarkanā samtbeka

+  !  |

Xerocomus rubinus (W.G.Smith) Kühner

Rubīna samtbeka

-    

Xylobolus frustulatus (Pers.:Fr.) Boidin

Plaisājošā rūtaine

+  !  |
 
MK noteik.  –  sugas esamība LR Ministru Kabineta 2000. gada noteikumos Nr.396 (ar grozījumiem atbilstoši MK 2004. gada noteikumiem Nr.627)
 

Tabulas pēdējās divās kolonnās norādīts, kurās Latvijas mikoloģiskajās vietnēs - mūsu senes.lv+fungi.lv vai Latvijas Mikologu biedrības vietnē - ir atrodami Latvijā uzņemti attiecīgās sugas fotoattēli un cita informācija (lai tiem/tai piekļūtu, ir jāklikšķina uz ailē esošā simbola). Apzīmējumi:  ) - mazs un neskaidrs attēls,  } - labs, tomēr mazs attēls,  | - normāls attēls (vai vairāki),  ! - augstas kvalitātes attēli (reizēm - viens attēls).

 

No 1. kategorijas sugām Ministru Kabineta noteikumu 2004. gada redakcijā vairs nefigurē rubīna samtbeka. Speciālisti secinājuši, ka vienīgā ziņa par tās atrašanu Latvijā (V.Lūkins 1977.g. pie Lubānas) ir visai nepārliecinoša. Tomēr šī suga formāli palikusi Sarkanajā grāmatā tās padomes ilgstošās nefunkcionēšanas dēļ. Tikmēr pārslainā beka izrādījusies nebūt ne tik reti sastopama. Jauna Sarkanā grāmata, kurā šīs neatbilstības būtu novērstas, kā arī būtu ieviestas citas akūti nobriedušas izmaiņas, visdrīzāk sagaidāma tikai projekta "Life for Species" noslēgumā 2024. gada beigās.

Neparasti lielas vēdekļa sārtaines ciešā grupā (Gaujas senleja lejpus Lorupes, 2020. gads).

Biezstaru zemeszvaigznes (Amatas novads, blakus šosejai A2 pie Pērļupes, 2020. gads).

Sarkanā Grāmata 0. kategorija 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija